ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2562

คลิกเลือกรายการตาม O1-O48 ได้ที่นี่

ตัวชี้วัดย่อย 9.2 | ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรฐานการให้บริการ คือ มาตรฐานการให้บริการ จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ผู้มารับบริการจะต้องรับทราบ (สำหรับหน่วยงานที่มีมาตรฐานการให้บริการเป็นจำนวนมาก อาจเผยแพร่เฉพาะมาตรฐานการให้บริการ ทีมีความสำคัญต่อภารกิจของหน่วยงานก็ได้)

หลักฐาน

ลำดับ รายการหลักฐาน
O14-1 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

คำอธิบาย

การให้บริการของมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นการให้บริการนักศึกษา จึงจัดทำคู่มือมาตรฐานการให้บริการ

1. การสมัครเรียนออนไลน์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

2. การรับรายงานตัวออนไลน์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

3. การขอใบรับรองทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์

4. การลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการเผยแพร่ข้อมูล คู่มือมาตรฐานการให้บริการ ไว้ที่หน้าสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดังรูป

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

Tel. 055-706-555 | Fax. 055-706-518

จำนวนผู้เยี่ยมชม

3262