ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2562

คลิกเลือกรายการตาม O1-O48 ได้ที่นี่

ตัวชี้วัดย่อย 9.5 | การส่งเสริมความโปร่งใส

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม คือ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม จะต้องเป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน

หลักฐาน

ลำดับ รายการหลักฐาน
O33-1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง มาตรการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
O33-2 รายงานการประชุมวางแผน การดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชร
O33-3 รายงานการประชุมวางแผน การดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ร่วมกับจังหวัดตาก
O33-4 บันทึกการสำรวจประเด็นปัญหา/ความต้องการในการการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยการมีส่วนร่วม ชุมชนนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
O33-5 บันทึกการสำรวจประเด็นปัญหา/ความต้องการในการการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยการมีส่วนร่วม ชุมชนระหาน
O33-6 บันทึกการสำรวจประเด็นปัญหา/ความต้องการในการการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยการมีส่วนร่วม ชุมชนบ้านพุสะแก
O33-7 บันทึกการสังเคราะห์ประเด็นปัญหา/ความต้องการในการการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
O33-8 แผนปฏิบัติงาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
O33-9 บันทึกการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติงาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
O33-10 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่สังคมภายใต้การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ชุมชนนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
O33-11 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่สังคมภายใต้การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ชุมชนระหาน
O33-12 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่สังคมภายใต้การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ชุมชนบ้านพุสะแก
O33-13 บันทึกการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่สังคมภายใต้การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
O33-14 รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่สังคมภายใต้การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
O33-15 บันทึกข้อความนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการงานบริการวิชาการแก่สังคม ภายใต้การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ แบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

คำอธิบาย

1. มหาวิทยาลัยมีมาตรการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และอธิการบดีสั่งการให้นำมาตรการดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในมาตรการมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วม การกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานตามภารกิจ การกำหนดขั้นตอน วิธีการและส่วนของหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน รวมทั้งกำหนดมาตรการแยกตามแต่ละพันธกิจอย่างชัดเจน ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่
1) ด้านการผลิตบัณฑิต
2) ด้านการวิจัย
3) ด้านการบริการวิชาการ
และ 4) ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ซึ่งในการดำเนินการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเลือกพันธกิจหลักที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนในพันธกิจด้านบริการวิชาการ โดยกำหนดไว้ในประกาศ เรื่อง มาตรการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ข้อ 5 (หลักฐาน O43-1 หน้า 3)

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้

มีส่วนร่วมในการวางแผน

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรร่วมกับส่วนราชการ อปท. ชุมชน ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนา 8 ชุมชน และพิจารณาแผนการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น ในวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) ชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และวันที่ 12 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมทีลอซู จังหวัดตาก ซึ่งในการประเมินครั้งนี้

มหาวิทยาลัยเลือกพื้นที่เป้าหมายจังหวัดกำแพงเพชร 2 ชุมชน ได้แก่
1) ชุมชนนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
2) ชุมชนระหาน

และจังหวัดตาก 1 ชุมชน ได้แก่ 3) ชุมชนบ้านพุสะแก (O33-2,O33-3)

2. สำรวจประเด็นปัญหา/ความต้องการในการการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ฯ ในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับตัวแทนชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เทศบาลตำบลระหาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ในวันที่ 19, 25 และ 26 ตุลาคม 2561 (O33-4,O33-5,O33-6)

3. คณะทำงานนำประเด็นปัญหา/ความต้องการที่ได้จากข้อ 2 มาสังเคราะห์ พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติงาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่สังคม ภายใต้การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์ฯ ในวันที่ 29-30 ตุลาคม 2561 (O33-7,O33-8)

มีส่วนร่วมในการดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรร่วมกับส่วนราชการ อปท. ชุมชน ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมดำเนินงานกิจกรรม โดยคณะทำงานคณะทำงานนำแผนปฏิบัติงาน/โครงการ จากข้อ 3 มาประชุมร่วมกับตัวแทนชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน อปท. ในการพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 (O33-9) ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ (O33-10,O33-11,O33-12)

1. อบรมการทำหัวเชื้อปุ๋ยจุลินทรีย์ชีวภาพ

2. อบรมเชิงปฏิบัติการการทำปุ๋ยคอกลดการใช้สารเคมี

3. อบรมเชิงปฏิบัติการการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง

4. การใช้เครื่องอบแห้งและเครื่องปิดผนึกสุญญากาศ

5. การผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่จากวัตถุดิบแป้งกล้วย

6. การทำน้ำยาเอนกประสงค์จากน้ำมะนาว

7. การทำปุ๋ยคอกลดการใช้สารเคมี

8. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปริมาณมากแบบไม่พลิกกอง

มีส่วนร่วมในการติดตาม

มหาวิทยาลัย ส่วนราชการ ตัวแทนชุมชน และ อปท.มีการร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่สังคม ภายใต้การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์ฯ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมทีลอซู จังหวัดตาก โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานชุมชนเป้าหมาย กิจกรรมที่ดำเนินการ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะ (O33-13,O33-14,O33-15)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

Tel. 055-706-555 | Fax. 055-706-518

จำนวนผู้เยี่ยมชม

3262