ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2566

คลิกเลือกรายการตาม O1-O43 ได้ที่นี่

ตัวชี้วัดย่อย 9.1 | ข้อมูลพื้นฐาน

คือ แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล โครงสร้างองค์กรมหาวิทยาลัย และโครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัย ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เมนูย่อย ดังรูป

และในส่วนของหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของแต่ละหน่วยงานเช่นกัน


www.kpru.ac.th

คือ แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย*(1) ผู้บริหารสูงสุด (2) รองผู้บริหารสูงสุด แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ชื่อ-นามสกุล (2) ตำแหน่ง (3) รูปถ่าย (4) ช่องทางการติดต่อ


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู ผู้บริหาร คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเมนู คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย หรือเมนูย่อย ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ต้องไม่เป็นการแสดงข้อมูลกฎหมายทั้งฉบับ

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ลำดับ รายการ
O3-1 บทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
O3-2 อำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
O3-3 อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549
O3-4 อำนาจและหน้าที่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
O3-5 อำนาจและหน้าที่รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
O3-6 อำนาจและหน้าที่ของผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
O3-7 อำนาจและหน้าที่ของ คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล บทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > ข้อมูลพื้นฐาน > บทบาทหน้าที่ ซึ่งในเพจนี้จะรวบรวม ดังรูป

ส่วนอำนาจหน้าที่อื่นๆ ได้แก่ อำนาจหน้าที่สภามมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปีมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง (2) เป้าหมาย (3) ตัวชี้วัด เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุม ปี พ.ศ. 2566


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เผยแพร่ O4-1 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
และเผยแพร่ O4-2 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ.2566–2570 ไว้ที่ หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย เมนู แผน/งบประมาณ ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ (3) E-mail (4) แผนที่ตั้ง


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

O5-1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีการเผยแพร่ข้อมูลที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล์ และแผนที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู ติดต่อเรา ดังรูป

จากนั้นจะแสดงหน้าเว็บเพจ ติดต่อเรา ดังรูป

O5-2 ในส่วนของหน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย เข้าถึงได้ที่เมนู เกี่ยวกับเรา เมนูย่อย หมายเลขโทรศัพท์ ดังรูป

จากนั้น จะแสดงหน้าเว็บเพจรวม หมายเลขโทรศัพท์ ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ลำดับ รายการ
O6-1 ข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย

คำอธิบาย

ข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย เช่น พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออก จากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 เป็นต้น

การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล ข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ 2 ส่วน ได้แก่ 1. ที่เมนู เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เมนูย่อย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ดังรูป

หรือ 2. เข้าถึงได้จากส่วนของ Side bar เมนู ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ

จากนั้นจะแสดงเว็บเพจ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2566


คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และมาตรา 8 ซึ่งได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 6 ด้าน คือ

1. ด้านการผลิตบัณฑิต

2. ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

3. ด้านการวิจัย

4. ด้านการบริการวิชาการ

5. ด้านผลิตและพัฒนาครู

6. ด้านการบริหารจัดการ

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เผยแพร่การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ในด้านการบริหารจัดการ เพื่อเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษา บุคลากร ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้ ซึ่งปรากฏข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (www.kpru.ac.th) โดยภาพกิจกรรมการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้

1. ผลิตบัณฑิต คือ ภาพกิจกรรมด้านการผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม และสนับสนุนด้านวิชาการ วิชาชีพ การเรียน และการสอน ของนักศึกษาและอาจารย์

2. ศิลปวัฒนธรรม คือ ภาพกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม

3. วิจัย คือ ภาพกิจกรรมด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย

4. บริการวิชาการ คือ ภาพกิจกรรมด้านการบริการวิชาการแก่ ชุมชน สังคม โรงเรียน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประกอบด้วย จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดพิจิตร และจังหวัดสุโขทัย

5. ผลิตและพัฒนาครู คือ ภาพกิจกรรมด้านการผลิต การพัฒนา ส่งเสริมครู และบุคลากรทางการศึกษา

6. ด้านการบริหารจัดการ คือ ภาพกิจกรรมด้านการส่งเสริมและสนับสนุน การบริหารงาน บริหารคน และบริหารองค์กร รวมไปถึงการส่งเสริมและเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรที่ได้รับรางวัลต่างๆ


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล ภาพกิจกรรม ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย เมื่อคลิกดังรูปหมายเลข 1-5 จะแสดงภาพกิจกรรมแยกตามด้านต่างๆ และเมื่อคลิกดังหมายเลข 6 จะเข้าสู่หน้าเพจของรวมของกิจกรรมแต่ละประเภทกิจกรรม และเมื่อคลิกดังหมายเลข 7 จะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์หลัก ภาพกิจกรรมทั้งหมด ดังรูป


www.kpru.ac.th

O8 | Q&A

คือ แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอก สามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสาร ให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทางทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) เช่น Web board,กล่องข้อความถาม-ตอบ, Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดทำ ระบบ KPRU INBOX : กล่องข้อความ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการอำนวยความสะดวกให้กับ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อราชการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถตั้งคำถามหรือส่งข้อความสอบถามข้อมูล ข้อสงสัย ของมหาวิทยาลัยผ่านเมนูสอบถาม ซึ่งจะมีผู้ดูแลระบบทำหน้าที่ค้นหาข้อมูล และตอบข้อคำถามดังกล่าว โดยเมนูสอบถามนี้จะแสดงไว้ที่ เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้จากส่วนของ Side bar ถาม-ตอบ ดังรูป

จากนั้นจะปรากฏหน้าเวบ KPRU INBOX : กล่องข้อความ ดังรูป

นอกจากนี้ บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยยังสามารถเสนอความคิดเห็นผ่านช่องทาง Facebook ของมหาวิทยาลัย ไว้ที่หน้าเว็บเพจ Social Facebook ของมหาวิทยาลัย อ้างอิงหลักฐานจาก ตัวชี้วัด O9 ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ลำดับ รายการ
O9-1 สื่อสังคมออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมี Social Network เพื่อใช้เป็นช่องทางการเชื่อมโยงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เป็นการเสริมช่องทางปฎิสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและสาธารณชน คือ Facebook และมีการเผยแพร่ข้อมูลไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > สื่อสังคมออนไลน์

จากนั้นจะปรากฏเว็บเพจ นอกจากนี้สามารถเข้าถึงได้จากส่วนล่างสุดของหน้าเว็บไซต์ ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ แสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ลำดับ รายการ
O10-1 เว็บไซต์ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย
O10-2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565
O10-3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV) พ.ศ. 2565
O10-4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเข้าดูภาพ หรือขอสำเนาข้อมูลภาพกล้องวงจรปิด (CCTV) พ.ศ. 2565
O10-5 คำสงวนสิทธิ์และการปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)
O10-6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีการเผยแพร่ข้อมูล ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย ดังรูป

หากใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทำเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เชื่อมโยงไว้ที่เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย ในส่วนของเมนู การให้บริการ > เมนูย่อย นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA)

จากนั้นจะแสดงหน้าเว็บเพจ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA) ดังรูป


www.kpru.ac.th

ตัวชี้วัดย่อย 9.2 | การบริหารงาน

คือ แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย (1) โครงการหรือกิจกรรม (2) งบประมาณที่ใช้ (3) ระยะเวลาในการดำเนินการ และเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2566


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู แผน/งบประมาณ เมนูย่อย แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีในข้อ o11 มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566


คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติงานโครงการ โดยกำหนดการติดตามไว้เป็นรายไตรมาส ผ่านระบบการรายงานผลปฏิบัติงานโครงการอิเล็กทรอนิกส์ GF-MIS ให้ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ การใช้งบประมาณ อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ซึ่งก็คือข้อเสนอแนะตามที่ ปปช.กำหนดในเกณฑ์การประเมินนั่นเอง ระบบนี้จะมีเฉพาะผู้รับผิดชอบเท่านั้นที่ได้รับสิทธ์ให้เข้าถึงได้เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการตัดยอดงบประมาณ ระบบ GF-MIS นี้ผู้บริหารและกองนโยบายและแผนใช้กำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณเป็นรายโครงการ และสรุปภาพรวมออกมาเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อกำกับติดตามในระดับนโยบายต่อไป เอกสารรายงานผลการดำเนินงานประจำปี และรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยได้เผยแพร่ไว้หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย ส่วนรายงานการกำกับติดตามที่เป็นรายโครงการนั้นมหาวิทยาลัยขออนุญาตเผยแพร่ให้ ปปช.เห็นเป็นตัวอย่างเท่านั้น การดำเนินการดังกล่าวถือได้ว่า มหาวิทยาลัยมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติงานโครงการได้ตามเกณฑ์การประเมินของ ปปช.


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

O12-1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีการเปิดเผยรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) ของมหาวิทยาลัย ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู แผน/งบประมาณ เมนูย่อย รายงานผลการปฏิบัติราชการ > ปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน) ดังรูป

ส่วน O12-2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือนของมหาวิทยาลัย มีการเปิดเผย ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู แผน/งบประมาณ เมนูย่อย รรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ > ปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน) ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (3) ปัญหา/อุปสรรค (4) ข้อเสนอแนะ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565


คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติงานโครงการ โดยกำหนดการติดตามไว้เป็นรายไตรมาส ผ่านระบบการรายงานผลปฏิบัติงานโครงการอิเล็กทรอนิกส์ GF-MIS ให้ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ การใช้งบประมาณ อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ซึ่งก็คือข้อเสนอแนะตามที่ ปปช.กำหนดในเกณฑ์การประเมินนั่นเอง ระบบนี้จะมีเฉพาะผู้รับผิดชอบเท่านั้นที่ได้รับสิทธ์ให้เข้าถึงได้เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการตัดยอดงบประมาณ ระบบ GF-MIS นี้ผู้บริหารและกองนโยบายและแผนใช้กำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณเป็นรายโครงการ และสรุปภาพรวมออกมาเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อกำกับติดตามในระดับนโยบายต่อไป เอกสารรายงานผลการดำเนินงานประจำปี และรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยได้เผยแพร่ไว้หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย ส่วนรายงานการกำกับติดตามที่เป็นรายโครงการนั้นมหาวิทยาลัยขออนุญาตเผยแพร่ให้ ปปช.เห็นเป็นตัวอย่างเท่านั้น การดำเนินการดังกล่าวถือได้ว่า มหาวิทยาลัยมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติงานโครงการได้ตามเกณฑ์การประเมินของ ปปช.


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

O13-1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน) ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู แผน/งบประมาณ เมนูย่อย รายงานผลการปฏิบัติราชการ > ปีงบประมาณ 2565 (รอบ 12 เดือน) ดังรูป

ส่วน O13-2 มีการเผยแพร่ข้อมูล รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565) ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู แผน/งบประมาณ เมนูย่อย รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย (1) เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด (2) สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด (3) กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ลำดับ รายการ
O14-1 คู่มือปฏิบัติงานบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล คู่มือปฏิบัติงาน ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู บุคลากร เมนูย่อย คู่มือปฏิบัติงาน ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย (1) บริการหรือภารกิจใด (2) กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ลำดับ รายการ
O15-1 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล คู่มือมาตรฐานการให้บริการ ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู การให้บริการ เมนูย่อย คู่มือมาตรฐานการให้บริการ ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู การให้บริการ > ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ และแยกเมนูย่อย ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีการเผยแพร่ข้อมูล รายงานความพึงพอใจการให้บริการ ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู การให้บริการ > รายงานความพึงพอใจการให้บริการ และเมนูย่อย ดังรูป


www.kpru.ac.th

O18 | E-Service

คือ แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ลำดับ รายการ
O18-1 e-Service มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล e-Service ไว้ที่หน้า เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู การให้บริการ -> เมนูย่อย e-Service ดังรูป


www.kpru.ac.th

ตัวชี้วัดย่อย 9.3 | การบริหารเงินงบประมาณ

คือ แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566


คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด โดยจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี และได้เผยแพร่แผนฯ ผ่านเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย และกรมบัญชีกลาง ได้แก่
1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2. แผนการจัดหาพัสดุ/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 1 ประเภท เงินนอกงบประมาณ
3. แผนการจัดหาพัสดุ/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2 ประเภท งบลงทุน
4. แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่ Tab จัดซื้อจัดจ้าง > แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ดังรูป

จากนั้นจะเข้าสู่หน้าเพจ แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ซึ่งอยู่ภายใต้เว็บไซต์ของ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566


คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด โดยดำเนินการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และได้นำประกาศที่เกี่ยวข้อง มาเผยแพร่บนเว็ปไซต์หลักของมหาวิทยาลัย


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ การเปิดเผยราคากลาง การประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศยกเลิก ประกาศขายทอดตลาด ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่ Tab จัดซื้อจัดจ้าง ดังรูป

นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่เมนูที่เกี่ยวข้องดังข้างต้นไว้ในหน้าเว็บเพจหลักของ งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น เป็นข้อมูลแบบรายเดือน เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566 (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น)


คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด โดยได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนและเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์หลักของหน่วยงาน ซึ่งมีสาระสำคัญได้แก่ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ขอหรือผู้ซื้อเอกสาร ผู้ยื่นซองและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผลที่คัดเลือก และเลขที่วันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงซื้อจ้างในโครงการนั้น


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีการเผยแพร่ข้อมูล สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุรายเดือน และ รายงานการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่ Tab จัดซื้อจัดจ้าง ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย (1) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง (2) สรุปรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง (3) ปัญหา/อุปสรรค (4) ข้อเสนอแนะ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565


คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด และดำเนินการจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี โดยมีสาระสำคัญ ได้แก่ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ขอหรือผู้ซื้อเอกสาร ผู้ยื่นซองและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผลที่คัดเลือก และเลขที่วันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงซื้อจ้างในโครงการนั้น รวมทั้ง วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป โดยได้นำเผยแพร่ที่เว็ปไซต์หลักของหน่วยงาน และมีสาระสำคัญ ได้แก่ สรุปการบริหารงานพัสดุ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี เปรียบเทียบผลการดำเนินการในปีงบประมาณปัจจุบันและที่ผ่านมาระยะ 5 ปี สรุปการดำเนินงานเงินกันเหลื่อมปี ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะ


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่ Tab จัดซื้อจัดจ้าง ดังรูป


www.kpru.ac.th

ตัวชี้วัดย่อย 9.4 | การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คือ เป็นนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงาน เป็นนโยบายหรือแผนฯ ที่ใช้บังคับในปีพ.ศ. 2566


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีการเผยแพร่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ไว้ที่ หน้าหลักเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เมนู บุคลากร เมนูย่อย บริหาร/พัฒนาทรัพยากรบุคคล จะแสดงหน้าเว็บเพจ ดังรูป

หรือเข้าได้จาก หน้าเว็บไซต์สำหรับบุคลากร เลือกเมนู บริหาร/พัฒนาทรัพยากรบุคคล จะแสดงหน้าเว็บเพจ ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ แสดงรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ o23 มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ลำดับ รายการ
O24-1 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2566
O24-2 รายงานประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2566
O24-3 รายงานประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2566
O24-4 รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2566
O24-5 รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2566

การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล O24-1 ถึง O24-5 ไว้ที่ หน้าหลักเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เมนู บุคลากร เมนูย่อย บริหาร/พัฒนาทรัพยากรบุคคล

หรือเข้าได้จาก หน้าเว็บไซต์สำหรับบุคลากร เลือกเมนู บริหาร/พัฒนาทรัพยากรบุคคล จะแสดงหน้าเว็บเพจ ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์ฯ อย่างน้อยประกอบด้วย (1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร (3) การพัฒนาบุคลากร (4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ เป็นหลักเกณฑ์ฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566 (กรณีมีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้)

คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร 2566 – 2570 โดยกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร เช่น การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้ง การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการให้คุณให้โทษ บรรจุไว้ในแผนกลยุทธการบริหารและพัฒนาบุคลากร


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล ส่วนของ O25-2 มหาวิทยาลัยได้เผยแพร่ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ 2 ส่วน ได้แก่ 1. ที่เมนู เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เมนูย่อย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ดังรูป

หรือ 2. เข้าถึงได้จากส่วนของ Side bar เมนู ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ

ส่วน O25-3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีการเผยแพร่ แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร 2566 – 2570 ไว้ที่ หน้าหลักเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เมนู บุคลากร เมนูย่อย บริหาร/พัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังรูป

หรือเข้าได้จาก หน้าเว็บไซต์สำหรับบุคลากร เลือกเมนู บริหาร/พัฒนาทรัพยากรบุคคล จะแสดงหน้าเว็บเพจ ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ แสดงรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (2) สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล เช่น อัตรากำลัง การแต่งตั้ง/โยกย้าย การฝึกอบรม/พัฒนา เป็นต้น (3) ปัญหา/อุปสรรค (4) ข้อเสนอแนะ เป็นรายงานผลของปีพ.ศ. 2565

การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล O26-1 ถึง O26-3 ไว้ที่หน้าหลักเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดังรูป

หรือเข้าได้จาก หน้าเว็บไซต์สำหรับบุคลากร เลือกเมนู บริหาร/พัฒนาทรัพยากรบุคคล จะแสดงหน้าเว็บเพจ ดังรูป


www.kpru.ac.th

ตัวชี้วัดย่อย 9.5 | การส่งเสริมความโปร่งใส

คือ แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย (1) รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน (2) รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน (3) ส่วนงานที่รับผิดชอบ (4) ระยะเวลาดำเนินการ


คำอธิบาย

แนวทางการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. จัดตั้งศูนย์ / จุดรับข้อร้องเรียน /ร้องทุกข์/การทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

3. แจ้งผู้รับผิดชอบตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรทราบ เพื่อความสะดวกในการประสานงานการรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน/ ร้องทุกข์/การทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทาง ต่าง ๆ ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์/การทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้ามายังหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จากช่องทางต่าง ๆ


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่ การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต Banner การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดังรูป

จากนั้นจะปรากฏเว็บเพจ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และคลิกเลือก icon แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ icon คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


www.kpru.ac.th

คือ แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ลำดับ รายการ
O28-1 ระบบจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์


www.kpru.ac.th

คือ แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย (1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด (2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่ การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต Banner การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดังรูป

จากนั้นจะปรากฏเว็บเพจ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และคลิกเลือก icon ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

ส่วน รายงานผลการร้องเรียนการทุจริตเผยแพร่ไว้ในหน้าหลักเว็บไซต์มหาวิทยาลัย สายตรงอธิการบดี/ร้องเรียน > รายงานผลการร้องเรียน ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน มีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม (2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม (3) ผลจากการมีส่วนร่วม (4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2566


คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ได้ประเด็นในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์การบริการวิชาการชุมชนเป้าหมาย และนำประเด็นดังกล่าวไปปรับปรุงแผนบริการวิชาการรวมทั้งโครงการบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ. 2566


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีการเผยแพร่ข้อมูลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมไว้ที่เว็บไซต์ของสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้เป็นหลัก โดยทำการสร้างเมนูเชื่อมโยงจากหน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในส่วนของเมนู การให้บริการ > การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ดังรูป

เมื่อคลิกเมนู การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม จะปรากฎเพจ ดังรูป


www.kpru.ac.th

ตัวชี้วัดย่อย 10.1 | การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

คือ เป็นประกาศอย่างเป็นทางการที่มีการลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงาน จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในก่อน/ขณะ/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต เป็นการประกาศสำหรับปี พ.ศ. 2566 *ผู้บริหารสูงสุดที่ดำรงตำแหน่งใน ปี พ.ศ. 2566

คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขานรับนโยบายขอความร่วมมือ "งดรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่และในทุกโอกาส" (No Gift Policy) จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและสำนักงาน ป.ป.ช. อีกทั้งขอเชิญชวน แสดงความปรารถนาดีในช่วงเทศกาล ด้วยคำอวยพร บัตรอวยพร หรือการอวยพรผ่านสื่อออนไลน์เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตโปร่งใสและร่วมกันสร้างทัศคติ ค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติงาน


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีการเผยแพร่ข้อมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขานรับนโยบายขอความร่วมมือ "งดรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่และในทุกโอกาส" (No Gift Policy) จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (O31-1) โดย ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง นโยบาย งดให้ งดรับ ของขวัญ (No Gift Policy) รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในเทศกาลปีใหม่ รวมถึงเทศกาลต่างๆ ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย ดังรูป

นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง นโยบาย งดให้ งดรับ ของขวัญ (No Gift Policy) รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในเทศกาลปีใหม่ รวมถึงเทศกาลต่างๆ ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่ การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต Banner No Gift Policy | KPRU

เพื่อรวบรวม O31-1 ไว้ที่เว็บเพจ ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรม ให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือ มอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่ การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต Banner No Gift Policy | KPRU

เพื่อรวบรวม และเผยแพร่ O32-1 ถึง O32-2 ไว้ที่เว็บเพจ ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ แสดงการประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ เป็นรายงานรอบ 6 เดือนของปี พ.ศ. 2566

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ลำดับ รายการ
O33-1 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่ การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต Banner No Gift Policy | KPRU

เพื่อรวบรวม และเผยแพร่ O33-1 ไว้ที่เว็บเพจ ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย (1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง (2) มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566


คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามแบบ COSO ประจำปี 2566 ดังนี้

วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดการทุจริตมีการดำเนินงานดังต่อไปนี้

1. กำหนดประเภท ประเด็น และปัจจัยความเสี่ยง แล้ววิเคราะห์ความเชื่อมโยงตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

2. ให้บุคลากรแต่ละหน่วยงาน ร่วมกัน ระบุประเด็นและปัจจัยความเสี่ยงการเกิดการทุจริต ของหน่วยงานที่สังกัด

3. ศึกษาวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงการทุจริตทั้ง มิติด้านผลกระทบและมิติทางด้านการเตรียมการป้องกันความเสี่ยงจากการประเมินของบุคลากรจากทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะมิติด้านผลกระทบได้มีการดำเนินประเมินมาตั้งแต่ปี 2562 ได้ทำการเปรียบเทียบ ระดับค่าเฉลี่ยของความเสี่ยงด้านผลกระทบระหว่างปี 2562 , 2563, 2564, 2565 และ 2566

4. สังเคราะห์และกำหนดมาตรการการจัดการ (แนวทาง วิธีการป้องกันและการควบคุม) การเกิดการทุจริตตามที่แต่ละหน่วยงานเสนอ เพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

5. ศึกษาสังเคราะห์การจัดกิจกรรมการดำเนินงานในการจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

6. เสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์เป็นบทสรุปต่ออธิการบดีทราบและสั่งการ


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

O34-1 ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงทุจริตและการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต ได้เผยแพร่ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัยฯ ในส่วนของ การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต Banner ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o34 เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ลำดับ รายการ
O35-1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2566
O35-2 การเข้าร่วมกิจกรรมในการรับรู้ รับทราบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับตลอดจนร่วมเป็นภาคีเครือข่าย ในแนวทางการต่อต้าน ป้องกันการทุจริตจากหน่วยงานกลางของรัฐ (ปปช./ปปท./กรมบัญชี กลาง/อว./สตง.)
O35-3 สรุปผลการดำเนินงาน โครงการ KPRU ต่อต้านคอร์รัปชั่น และต้านภัยยาเสพติด ปีงบประมาณ 2566
O35-4 สารคดีแอนิเมชั่น
O35-5 สติ๊กเกอร์และแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์
O35-6 คลิปวิดีโอ ถ้อยแถลงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2565
O35-7 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีธรรมาภิบาล
O35-8 บันทึกข้อความหน่วยตรวจสอบภายในขออนุญาตเข้าตรวจสอบหน่วยรับตรวจเสนอท่านอธิการบดี
O35-9 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขานรับนโยบายขอความร่วมมือ "งดรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่และในทุกโอกาส" (No Gift Policy) จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้จัดกิจกรรมการดำเนินงานตามมาตรการที่กำหนดไว้ ดังนี้

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริต

1. จัดทำสารคดีในรูปแบบการ์ตูนแอนนิเมชัน มีความยาว 1.47 นาที ใช้ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร ซึ่งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และผ่านทางจอมอนิเตอร์ทีวีที่ติดตั้งทั่วมหาวิทยาลัย

2. จัดทำสติ๊กเกอร์และแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์คำขวัญและตราสัญลักษณ์ (LOGO) เกี่ยวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตในองค์กร

3. จัดทำแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์นโยบายการทำงานของบุคลากรฯ บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

4. จัดทำถ้อยแถลงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2565

5. การประชาสัมพันธ์ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริตผ่านสื่อต่าง ๆ

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขานรับนโยบายขอความร่วมมือ "งดรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่และในทุกโอกาส" (No Gift Policy) จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

7. ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมในการรับรู้ รับทราบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนร่วมเป็นภาคีเครือข่าย ในแนวทางการต่อต้าน ป้องกันการทุจริต จากหน่วยงานกลางของรัฐ (ปปช./ปปท./กรมบัญชีกลาง/อว.สตง.)


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

O35-1 ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงทุจริตและการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต ได้เผยแพร่ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัยฯ ในส่วนของ การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต Banner ดังรูป

ในส่วนของ O35-3 สรุปโครงการการบรรยายพิเศษ “ปรับความคิดและมาตรฐานทางจริยธรรมนำสู่การพัฒนา” มีการเผยแพร่อยู่ใน มาตรการการบริหารงาน โดยเข้าถึงจากเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย คลิกที่เมนู ดังรูป

จากนั้นจะเข้าสู่หน้าเพจแยกไปที่ มาตรการการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในส่วนของ มาตรการปรับปรุง ปี 2566 เมนูล่างสุด ดังรูป

ในส่วนของ O35-4 สารคดีแอนนิเมชัน เผยแพร่ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย ในส่วนของ ส่งเสริมความโปร่งใส/การป้องกันการทุจริต ดังรูป

O35-6 เผยแพร่ข้อมูล เทปบันทึกภาพถ้อยแถลงเจตจำนงสุจริตของอธิการบดี โดยเข้าถึงได้จาก เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยคลิกได้ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐาน จริยธรรม หรือธรรมาภิบาลของหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย (1) โครงการ/กิจกรรม (2) งบประมาณ (3) ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566 *กรณีการดำเนินการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุในแผนว่าไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ

คำอธิบาย

1. แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือ พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ทรวมถึงงบประมาณที่ใช้ดำเนินการและไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. 2566

2. มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ

3. เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


คำอธิบาย

O36-1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 เผยแพร่ไว้ที่หน้าเว็บหลักของมหาวิทยาลัย ดังนี้


www.kpru.ac.th

คือ แสดงรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ตามข้อ o36 มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู แผน/งบประมาณ -> รายงานการติดตามผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต เมนูย่อย ปี 2566 รอบ 6 เดือน ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (3) ปัญหา/อุปสรรค (4) ข้อเสนอแนะ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู แผน/งบประมาณ -> รายงานการติดตามผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต เมนูย่อย ปี 2565 รอบ 12 เดือน ดังรูป


www.kpru.ac.th

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 | มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

คือ แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ* แสดงข้อกำหนดจริยธรรม* (ถ้ามี) เพื่อกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน* กรณีประมวลจริยธรรมจะต้องดำเนินการโดยองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบ กรณีข้อกำหนดจริยธรรมจะต้องดำเนินการโดยหน่วยงานเอง

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ลำดับ รายการ
O39-1 ประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภักกำแพงเพชร
O39-2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565
O39-3 ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง นโยบายธรรมาภิบาลและจริยธรรมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566
O39-4 ประกาศคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การร้องเรียนการฝ่าฝืนจริยธรรมและการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2565
O39-5 ประกาศคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การอุทธรณ์ของผู้ถูกบังคับตามคำสั่งของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรตามประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2565
O39-6 ประกาศคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การนำพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคลและมาตรการจูงใจเพื่อพัฒนาและส่งเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. 2565

การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่ การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต Banner การขับเคลื่อนจริยธรรม การเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน ดังรูป

จากนั้นจะปรากฏเว็บเพจ การขับเคลื่อนจริยธรรม การเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน เผยแพร่ข้อมูล O39-1 ถึง O39-6 ดังรูป

หรือ 2. เข้าถึงได้จากส่วนของ Side bar เมนู ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ

จากนั้นสามารถดูเว็บเพจ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ในหมวดหมู่ ธรรมาภิบาลและจริยธรรม ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย (1) การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อน เรื่องจริยธรรม (2) การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม (3) การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในหลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ลำดับ รายการ
O40-1 แผนธรรมาภิบาล ส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
O40-2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตแผนธรรมาภิบาล ส่งเสริมจริยธรรม และป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
O40-3 Infographic แนวปฏิบัติ Do’s & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
O40-4 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
O40-5 ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนินงานตามแผนธรรมาภิบาลและจริยธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ การขับเคลื่อนจริยธรรม การเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่ การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต Banner การขับเคลื่อนจริยธรรม การเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน ดังรูป

จากนั้นจะปรากฏเว็บเพจ การขับเคลื่อนจริยธรรม การเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน เผยแพร่ข้อมูล O40-1 ถึง O40-5 ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ • แสดงรายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง แสดงการกำหนดให้มีการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาในหลักเกณฑ์บริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ แบบฟอร์มการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่ การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต Banner การขับเคลื่อนจริยธรรม การเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน ดังรูป

จากนั้นจะปรากฏเว็บเพจ การขับเคลื่อนจริยธรรม การเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน เผยแพร่ข้อมูล O41-1 ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2565 มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน (2) ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการ เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย (1) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง (2) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ (3) การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู มาตรการการบริหารงาน ดังรูป

จากนั้นจะปรากฏเว็บเพจ มาตรการการบริหารงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในส่วนของ มาตรการปรับปรุง ปี 2566 ดังรูป


www.kpru.ac.th

คือ แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน แสดง QR code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566


การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล มาตรการมีส่วนร่วม ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู มาตรการการบริหารงาน ดังรูป

O43-1 และ O43-2 อยู่ในหน้าเว็บเพจ มาตรการการบริหารงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดังรูป

O43-3 ในหน้าหลักเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยมีการจัดทำ Banner แสดง QR code แบบวัด EIT เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการ มีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2566 บนเว็บไซต์หน่วยงาน โดยเผยแพร่ในส่วนของ ส่งเสริมความโปร่งใส/การป้องกันการทุจริต ดังรูป


www.kpru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

Tel. 055-706-555 | Fax. 055-706-518

จำนวนผู้เยี่ยมชม