บุคลากร นักศึกษา เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาอังกฤษ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาจีน เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาพม่า
ตราสัญลักษณ์และชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
การดำเนินงานตามบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของมหาวิทยาลัย (EP7)
โดย งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จำนวนผู้เยี่ยมชม

725,877

เริ่ม 26-06-2562