ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2562

คลิกเลือกรายการตาม O1-O48 ได้ที่นี่

ตัวชี้วัดย่อย 9.1 | ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างหน่วยงาน คือ โครงสร้างหน่วยงานอย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียดการแบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงาน


คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล โครงสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และโครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ดังรูป

และในส่วนของหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของแต่ละหน่วยงานเช่นกัน โดยสามารถเข้าถึงโดยจาก URL ตามหลักฐานที่แนบ

www.kpru.ac.th

ข้อมูลผู้บริหาร คือ อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย ชื่อ – นามสกุลและตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด


คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู ผู้บริหาร ดังรูป

www.kpru.ac.th

อำนาจหน้าที่ คือ อำนาจหน้าที่จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

หลักฐาน

ลำดับ รายการหลักฐาน
O3-1 บทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล บทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > ข้อมูลพื้นฐาน > บทบาทหน้าที่ ดังรูป

www.kpru.ac.th

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน คือ แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน ครบถ้วน


คำอธิบาย

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ.2561–2565 (ฉบับปรับปรุง 2562) เผยแพร่ไว้ที่กองนโยบายและแผน ในเมนู แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ดัง URL ที่แนบ

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน คือ ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) และแผนที่ตั้งของหน่วยงานครบถ้วน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น

หลักฐาน

ลำดับ รายการหลักฐาน
O6-1 ข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย

คำอธิบาย

ข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย เช่น พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออก จากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล ข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ดังรูป

www.kpru.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ คือ จะต้องมีข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน


คำอธิบาย

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 8 กำหนดหน้าที่ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามมาตรา 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจึงกำหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยไว้ 8 ประการตามที่พระราชบัญญัติกำหนด จากภาระหน้าที่ดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้กำหนดภารกิจในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย จำแนกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านการผลิตบัณฑิต
2. ด้านการวิจัย
3. ด้านการบริการวิชาการ
4. ด้านศิลปวัฒนธรรม
5. ด้านการผลิตและพัฒนาครู

Q&A คือ จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัยผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น กล่องข้อความ หรือ เว็บบอร์ด เป็นต้น


คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดทำกล่องข้อความ (KPRU INBOX) เผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการอำนวยความสะดวกให้กับ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อราชการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถตั้งคำถามหรือส่งข้อความสอบถามข้อมูล ข้อสงสัย ของมหาวิทยาลัยผ่านกล่องข้อความ ซึ่งจะมีผู้ดูแลระบบทำหน้าที่ค้นหาข้อมูล และตอบข้อคำถามดังกล่าว ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู INBOX ดังรูป

จากนั้นจะปรากฏเว็บเพจ KPRU INBOX : กล่องข้อความ ดังรูป

Social Network คือ จะต้องเป็นช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook Twitter Line เป็นต้น เพื่อเป็นการเสริมช่องทางปฎิสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและสาธารณชน


คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมี Social Network เพื่อใช้เป็นช่องทางการเชื่อมโยงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เป็นการเสริมช่องทางปฎิสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและสาธารณชน คือ Facebook และมีการเผยแพร่ข้อมูลไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ดังรูป

www.kpru.ac.th

ตัวชี้วัดย่อย 9.2 | ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนดำเนินงานประจำปี คือ แผนดำเนินงานประจำปี จะต้องมีรายละเอียดแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่หน่วยงานจะดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน


คำอธิบาย

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เผยแพร่ไว้ที่กองนโยบายและแผน ในเมนู แผนปฏิบัติราชการ ดัง URL ที่แนบ

รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน คือ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน จะต้องมีสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ในรอบ 6 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่


คำอธิบาย

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เผยแพร่ไว้ที่กองนโยบายและแผน ในเมนู รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ดัง URL ที่แนบ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีที่ผ่านมา คือ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี จะต้องมีสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา


คำอธิบาย

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เผยแพร่ไว้ที่กองนโยบายและแผน ในเมนู รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ดัง URL ที่แนบ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน คือ มาตรฐานการปฏิบัติงานจะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (สำหรับหน่วยงานที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นจำนวนมากอาจเผยแพร่เฉพาะมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มีความสำคัญ ต่อภารกิจของหน่วยงานก็ได้)


คำอธิบาย

O13-1 เนื่องจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีการประเมินผลปฏิบัติราชการออนไลน์ โดยทำการอัปโหลดคู่มือปฏิบัติงานไว้ในระบบส่วนกลาง (ระบบการประเมินผลปฏิบัติราชการ E-PAR) ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู บุคลากร ดังรูป

www.kpru.ac.th

มาตรฐานการให้บริการ คือ มาตรฐานการให้บริการ จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ผู้มารับบริการจะต้องรับทราบ (สำหรับหน่วยงานที่มีมาตรฐานการให้บริการเป็นจำนวนมาก อาจเผยแพร่เฉพาะมาตรฐานการให้บริการ ทีมีความสำคัญต่อภารกิจของหน่วยงานก็ได้)

หลักฐาน

ลำดับ รายการหลักฐาน
O14-1 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

คำอธิบาย

การให้บริการของมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นการให้บริการนักศึกษา จึงจัดทำคู่มือมาตรฐานการให้บริการ

1. การสมัครเรียนออนไลน์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

2. การรับรายงานตัวออนไลน์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

3. การขอใบรับรองทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์

4. การลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการเผยแพร่ข้อมูล คู่มือมาตรฐานการให้บริการ ไว้ที่หน้าสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดังรูป

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ คือ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ จะต้องเป็นสรุปจำนวนผู้มารับบริการตามภารกิจของหน่วยงานและจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน (การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ)

หลักฐาน

ลำดับ รายการหลักฐาน
O15-1 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562

คำอธิบาย

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการเผยแพร่ข้อมูล ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562 ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ ดังรูป

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ คือ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ จะต้องเป็นสรุปผลที่ได้จากการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา

หลักฐาน

ลำดับ รายการหลักฐาน
O16-1 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

คำอธิบาย

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการเผยแพร่ข้อมูล รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ ดังรูป

การสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการสำรวจความพึงพอใจใน 4 งาน ได้แก่

1. งานเลขานุการ

2. งานทะเบียน

3. งานหลักสูตร

4. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ซึ่งแต่ละงาน จะสำรวจความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ

2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

3. ด้านจำนวนบุคลากรเพียงพอต่อการให้บริการ

4. ด้านจุดให้บริการมีความเหมาะสม

โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปประเมินได้ที่ website สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เมนูประเมินหน่วยงาน ดังรูป

O17 | E-Service

E-Service คือ E-Service จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียสามารถขอรับบริการตามภารกิจของหน่วยงานในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน


คำอธิบาย

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการเผยแพร่ข้อมูลคู่มือการใช้งาน ทั้ง 3 ระบบ ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ ดังรูป

ระบบ e-service ทั้ง 3 ระบบนี้ ประกอบด้วย

1. ระบบลงทะเบียนออนไลน์

2. ระบบขอใบรับรอง

3. ระบบรับสมัครนักศึกษา

ทั้งนี้ ระบบลงทะเบียนออนไลน์ และระบบขอใบรับรองอยู่ภายใต้ URL เดียวกัน ระบบจัดทำไว้ให้บริการสำหรับนักเรียน และนักศึกษา เท่านั้น จึงมีข้อจำกัดในการใช้งาน ซึ่งต้องมีการ Login เข้าระบบ โดยกรอกข้อมูลส่วนบุคคลแต่อย่างไรก็ตาม ได้แสดงตัวอย่างการใช้งานไว้ในคู่มือการใช้งานระบบ e-service อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ดังรูป

ตัวชี้วัดย่อย 9.3 | การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี คือ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเงินงบประมาณที่หน่วยงานจะมีการใช้จ่าย และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน


คำอธิบาย

(O18-1 ถึง O18-3) มีการเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของ กองนโยบายและแผน อยู่ในส่วนของ ข่าวประชาสัมพันธ์ ดังรูป

รายงานการกำกับติดตาม คือ การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน จะต้องมีสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ในรอบ 6 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน


คำอธิบาย

การกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี กำหนดการรายงานผลการเบิกจ่ายทุกสิ้นเดือนต่ออธิการบดี และรายงานทุกสิ้นไตรมาสต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดังนี้

ไตรมาสที่ 1 1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 รายงานผลการเบิกจ่ายภายในวันที่ 7 มกราคม 2562

ไตรมาสที่ 2 1 มกราคม 2562 – 31 มีนาคม 2562 รายงานผลการเบิกจ่ายภายในวันที่ 7 เมษายน 2562

ไตรมาสที่ 2 1 เมษายน 2562 – 30 มิถุนายน 2562 รายงานผลการเบิกจ่ายภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2562

ไตรมาสที่ 2 1 กรกฎาคม 2562 – 30 กันยายน 2562 รายงานผลการเบิกจ่ายภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2562

(O19-1) รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีการเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของ กองนโยบายและแผน อยู่ในส่วนของ ข่าวประชาสัมพันธ์ ดังรูป

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี คือ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี จะต้องมีสรุปการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา


คำอธิบาย

(O20-1 ถึง O20-2) มีการเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของ กองนโยบายและแผน อยู่ในส่วนของ ข่าวประชาสัมพันธ์ ดังรูป

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ คือ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ จะต้องเป็นแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน


คำอธิบาย

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์กลุ่มงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ดัง URL ที่แนบ

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ คือ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุจะต้องมีประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน


คำอธิบาย

ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์กลุ่มงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ดัง URL ที่แนบ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน คือ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน จะต้องเป็นสรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร.1 และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน


คำอธิบาย

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายเดือน เผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์กลุ่มงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ดัง URL ที่แนบ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี คือ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี จะต้องมีสรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา


คำอธิบาย

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี เผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์กลุ่มงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ดัง URL ที่แนบ

ตัวชี้วัดย่อย 9.4 | การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คือ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลจะต้องเป็นนโยบายหรือทิศทางของหน่วยงาน เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานและทิศทางการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย


คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ไว้อยู่ใน หน้าหลักมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าผ่านทางเมนู บุคลากร เลื่อนเลือกเมนู นโยบายและแผนพัฒนา จะปรากฏ 3 เมนู

O25-1 ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพง พ.ศ.2562

O25-2 แผนกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาบุคลากร 2561-2565

O25-3 แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ดังรูป

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร คือ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร จะต้องเป็นการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ในด้านต่าง ๆ เช่นการวางแผนกำลังคน การเตรียมอัตรากำลังทดแทนเพื่อรองรับการเกษียณอายุราชการ การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน) การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คือ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จะต้องเป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่หน่วยงานจัดทำขึ้นในด้านต่าง ๆ อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้โทษและการสร้างขวัญ กำลังใจ


คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย มีการประกาศ หลักเกณฑ์ต่างๆ ไว้อยู่ใน หน้าหลักมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดังรูปที่ 1

จากนั้นจะอยู่ในส่วนของ หมวดที่ 3 การบริหารงานบุคคล ดังรูปที่ 2

โดยในหมวดบริหารงานบุคคลได้กำหนดข้อบังคับ ประกาศ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลไว้ เช่น การบรรจุเข้ารับราชการ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ จรรยาบรรณ การดำเนินงานทางวินัย การศึกษา อบรม สวัสดิการ เป็นต้น

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี คือ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี จะต้องมีสรุปการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา

ตัวชี้วัดย่อย 9.5 | การส่งเสริมความโปร่งใส

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต คือ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

หลักฐาน

ลำดับ รายการหลักฐาน
O29-1 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู ดังรูป

จากนั้นจะปรากฏหน้าเว็บเพ็จ การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต และคลิกตามเมนูดังรูป

www.kpru.ac.th

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต คือ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มีติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน


คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล ช่องทางและขั้นตอนกระบวนการจัดการร้องเรียนการทุจริต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู สายตรงอธิการบดี ดังรูป

www.kpru.ac.th

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี คือ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี จะต้องมีสรุปจำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา


คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดังรูป

จากนั้นจะปรากฏเว็บเพจ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และคลิกเลือก icon ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น คือ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น กล่องข้อความ หรือเว็บบอร์ด เป็นต้น

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม คือ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม จะต้องเป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน

หลักฐาน

ลำดับ รายการหลักฐาน
O33-1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง มาตรการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
O33-2 รายงานการประชุมวางแผน การดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชร
O33-3 รายงานการประชุมวางแผน การดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ร่วมกับจังหวัดตาก
O33-4 บันทึกการสำรวจประเด็นปัญหา/ความต้องการในการการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยการมีส่วนร่วม ชุมชนนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
O33-5 บันทึกการสำรวจประเด็นปัญหา/ความต้องการในการการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยการมีส่วนร่วม ชุมชนระหาน
O33-6 บันทึกการสำรวจประเด็นปัญหา/ความต้องการในการการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยการมีส่วนร่วม ชุมชนบ้านพุสะแก
O33-7 บันทึกการสังเคราะห์ประเด็นปัญหา/ความต้องการในการการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
O33-8 แผนปฏิบัติงาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
O33-9 บันทึกการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติงาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
O33-10 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่สังคมภายใต้การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ชุมชนนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
O33-11 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่สังคมภายใต้การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ชุมชนระหาน
O33-12 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่สังคมภายใต้การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ชุมชนบ้านพุสะแก
O33-13 บันทึกการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่สังคมภายใต้การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
O33-14 รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่สังคมภายใต้การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
O33-15 บันทึกข้อความนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการงานบริการวิชาการแก่สังคม ภายใต้การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ แบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

คำอธิบาย

1. มหาวิทยาลัยมีมาตรการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และอธิการบดีสั่งการให้นำมาตรการดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในมาตรการมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วม การกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานตามภารกิจ การกำหนดขั้นตอน วิธีการและส่วนของหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน รวมทั้งกำหนดมาตรการแยกตามแต่ละพันธกิจอย่างชัดเจน ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่
1) ด้านการผลิตบัณฑิต
2) ด้านการวิจัย
3) ด้านการบริการวิชาการ
และ 4) ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ซึ่งในการดำเนินการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเลือกพันธกิจหลักที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนในพันธกิจด้านบริการวิชาการ โดยกำหนดไว้ในประกาศ เรื่อง มาตรการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ข้อ 5 (หลักฐาน O43-1 หน้า 3)

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้

มีส่วนร่วมในการวางแผน

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรร่วมกับส่วนราชการ อปท. ชุมชน ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนา 8 ชุมชน และพิจารณาแผนการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น ในวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) ชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และวันที่ 12 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมทีลอซู จังหวัดตาก ซึ่งในการประเมินครั้งนี้

มหาวิทยาลัยเลือกพื้นที่เป้าหมายจังหวัดกำแพงเพชร 2 ชุมชน ได้แก่
1) ชุมชนนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
2) ชุมชนระหาน

และจังหวัดตาก 1 ชุมชน ได้แก่ 3) ชุมชนบ้านพุสะแก (O33-2,O33-3)

2. สำรวจประเด็นปัญหา/ความต้องการในการการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ฯ ในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับตัวแทนชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เทศบาลตำบลระหาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ในวันที่ 19, 25 และ 26 ตุลาคม 2561 (O33-4,O33-5,O33-6)

3. คณะทำงานนำประเด็นปัญหา/ความต้องการที่ได้จากข้อ 2 มาสังเคราะห์ พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติงาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่สังคม ภายใต้การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์ฯ ในวันที่ 29-30 ตุลาคม 2561 (O33-7,O33-8)

มีส่วนร่วมในการดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรร่วมกับส่วนราชการ อปท. ชุมชน ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมดำเนินงานกิจกรรม โดยคณะทำงานคณะทำงานนำแผนปฏิบัติงาน/โครงการ จากข้อ 3 มาประชุมร่วมกับตัวแทนชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน อปท. ในการพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 (O33-9) ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ (O33-10,O33-11,O33-12)

1. อบรมการทำหัวเชื้อปุ๋ยจุลินทรีย์ชีวภาพ

2. อบรมเชิงปฏิบัติการการทำปุ๋ยคอกลดการใช้สารเคมี

3. อบรมเชิงปฏิบัติการการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง

4. การใช้เครื่องอบแห้งและเครื่องปิดผนึกสุญญากาศ

5. การผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่จากวัตถุดิบแป้งกล้วย

6. การทำน้ำยาเอนกประสงค์จากน้ำมะนาว

7. การทำปุ๋ยคอกลดการใช้สารเคมี

8. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปริมาณมากแบบไม่พลิกกอง

มีส่วนร่วมในการติดตาม

มหาวิทยาลัย ส่วนราชการ ตัวแทนชุมชน และ อปท.มีการร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่สังคม ภายใต้การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์ฯ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมทีลอซู จังหวัดตาก โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานชุมชนเป้าหมาย กิจกรรมที่ดำเนินการ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะ (O33-13,O33-14,O33-15)

ตัวชี้วัดย่อย 10.1| การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร คือ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร จะต้องเป็นการแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล


คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีธรรมาภิบาล (O34-1) ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ดังรูป

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คือ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร จะต้องเป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี คือ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี จะต้องเป็นผลการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน

หลักฐาน

ลำดับ รายการหลักฐาน
O36-1 การประเมินความเสี่ยงและการป้องกันการทุจริต

คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้ดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามแบบ COSO ดังนี้ วิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดการทุจริตมีการดำเนินงานดังต่อไปนี้

1. จัดอบรมบุคลากร เพื่อสร้างแนวคิดร่วมกันเกี่ยวกับการทุจริตโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานปราบปรามละจัดการการทุจริตแห่งชาติ

2. ให้บุคลากรแต่ละหน่วยงาน ระบุประเด็นความเสี่ยงและแนวทางจัดการการเกิดการทุจริต วิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงการเกิดการทุจริตตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย พบว่า
2.1 ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่จะเกิดขึ้น มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในทุกพันธกิจและทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลลัย
2.2 ประเด็นการทุจริตและปัจจัยความเสี่ยงการทุจริตใน
หน่วยงานที่มีความเสี่ยงในระดับสูงที่ต้องมีมาตรการควบคุม ประกอบด้วย ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ การเรียกรับสินบน ค่านายหน้าในการอนุมัติคำร้อง การยื่นเอกสารเท็จเบิกจ่าย การประมาณการค่าใช้จ่ายเกินความเป็นจริง การกำหนดราคากลางคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์แบบลำเอียง การเปิดเผยความลับในการเสนอราคา ประเด็นการยักยอกทรัพย์สินราชการ ได้แก่ การเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะการไปราชการเกินการจ่ายที่แท้จริง การยักยอกทรัพย์สินของราชการเป็นของส่วนตัว

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต คือ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต จะต้องเป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน


คำอธิบาย

จากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้ดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามแบบ COSO ตามข้อ 036 โดยมีมาตรการควบคุมเพื่อป้องกัน ที่มีวิธีการดำเนินงานดังต่อไปนี้

1. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริต และให้ความสำคัญของการไม่ทุจริต ต่อต้านการทุจริตตลอดจนร่วมกันสอดส่อง ดูแล และตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้เกิดทุจริตในหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการทุจริต กำหนด การป้องกันและต่อต้านการทุจริต ในคู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพของหน่วยงาน

2. เข้าร่วมกิจกรรมในการรับรู้ รับทราบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนร่วมเป็นภาคีเครือข่าย ในแนวทางการต่อต้าน ป้องกันการทุจริต จากหน่วยงานกลาง ของรัฐ (ปปช /ปปท)

3. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกำหนดหลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระในการต่อต้าน ป้องกันและควบคุมการทุจริต ต่อผู้เรียน

4. ประกาศเจตนารมภ์ ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่แนวปฏิบัติการเป็นองค์กรต่อต้านและปลอดการทุจริต ตลอดจนการยกย่องประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานที่ให้ข้อมูล เบาะแสการทุจริต

5. จัดหน่วยงานและกรรมการให้มีหน้าที่ตรวจสอบ ติดตามประเมิน และรายงานการปฏิบัติงาน การจัดซื้อ/จ้าง การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร คือ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จะต้องเป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน


คำอธิบาย

O38-1 จัดทำสารคดีในรูปแบบการ์ตูนแอนนิเมชัน มีความยาว 1.47 นาที ใช้ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร ซึ่งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และผ่านทางจอมอนิเตอร์ทีวีที่ติดตั้งทั่วมหาวิทยาลัย

O38-2 ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรม เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 โดยผู้เข้าร่วมเป็นอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย

O38-3 ดำเนินการเขียนบทความให้ความรู้เกี่ยวกับการทุจริต เช่น กฎหมาย ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ตัวอย่างคดีความเกี่ยวกับการทุจริต เป็นต้น โดยได้ลงบทความในจดหมายข่าวสารสักทอง ของปีที่ 7 ฉบับที่ 15 เป็นต้นไป

O38-4 ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต ด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่

จัดทำสติ๊กเกอร์และแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์คำขวัญและตราสัญลักษณ์ (LOGO)เกี่ยวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตในองค์กร

พัฒนาแบบฟอร์มหนังสือออก ที่มีคำขวัญ และตราสัญลักษณ์ (LOGO) เกี่ยวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตในองค์กร ที่กำหนดให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (มรภ.กพ.) นำไปใช้งาน ซึ่งทำการแจ้งหน่วยงานต่างๆ ผ่านทางหนังสือบันทึกข้อความ

กิจกรรมแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตให้กับบุคลากร จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มรภ.กพ.แม่สอด ที่ รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ และทีมผู้บริหารเข้าร่วมแสดงเจตจำนง โดยมีหลักฐานเป็นภาพถ่ายกิจกรรม

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี คือ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี จะต้องมีรายละเอียดแผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมด้านการป้องกันการทุจรติที่หน่วยงานจะดำเนินการ และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน คือรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน จะต้องมีสรุปผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ในรอบ 6 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี คือ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี จะต้องมีสรุปการดำเนินการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา

ตัวชี้วัดย่อย 10.2| มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ คือ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยงข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

หลักฐาน

ลำดับ รายการหลักฐาน
O42-1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ระบบและกลไก มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
O42-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำมาตรการ ระบบ กลไก การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
O42-3 ระบบและกลไกการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
O42-4 กรอบแนวทางการดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
O42-5 วิธีการและขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
O42-6 ข่าวประชาสัมพันธ์ตามภารกิจ 5 ด้านของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คำอธิบาย

O42 ในปี 2562 ระบบและกลไกการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีการปรับปรุงการดำเนินงานในขั้นตอนที่ 5 จากเดิมคือ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อมูลและเลือกประเภทสื่อในการเผยแพร่ เป็น คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อมูลและเลือกประเภทสื่อในการเผยแพร่ โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู มาตรการการบริหารงาน ดังรูป

จากนั้นจะปรากฏเว็บเพจ มาตรการการบริหารงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และคลิกเลือกเมนู มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ดังรูป

www.kpru.ac.th

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการและส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

หลักฐาน

ลำดับ รายการหลักฐาน
O43-1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง มาตรการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดําเนินงานตามภารกิจ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
O43-2 รายงานการประชุมวางแผนการดำเนินงาน พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
O43-3 บันทึกการสำรวจประเด็นปัญหา/ความต้องการในการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยการมีส่วนร่วม
O43-4 บันทึกการสังเคราะห์ประเด็นปัญหา/ความต้องการในการการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
O43-5 แผนปฏิบัติงาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
O43-6 บันทึกการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติงาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
O43-7 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่สังคม ภายใต้การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
O43-8 บันทึกการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ งานบริการวิชาการ แก่สังคมภายใต้การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
O43-9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่สังคม ภายใต้การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ แบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
O43-10 บันทึกข้อความนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่สังคม ภายใต้การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ แบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยมีมาตรการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และอธิการบดีสั่งการให้นำมาตรการดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในมาตรการมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วม การกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานตามภารกิจ การกำหนดขั้นตอน วิธีการและส่วนของหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน รวมทั้งกำหนดมาตรการแยกตามแต่ละพันธกิจอย่างชัดเจน ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่
1) ด้านการผลิตบัณฑิต
2) ด้านการวิจัย
3) ด้านการบริการวิชาการ
และ 4) ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ซึ่งในการดำเนินการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเลือกพันธกิจหลักที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนในพันธกิจด้านบริการวิชาการ โดยกำหนดไว้ในประกาศ เรื่อง มาตรการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ข้อ 5 (หลักฐาน O43-1 หน้า 3) โดยมหาวิทยาลัยมีการดำเนินการ ดังนี้

1. จัดทำประกาศนโยบายการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2. สำรวจประเด็นปัญหา/ความต้องการในการพัฒนาตามพันธกิจ โดยการมีส่วนร่วม

3. สังเคราะห์ประเด็นปัญหา/ความต้องการในการพัฒนาตามพันธกิจ

4. จัดทำแผนงาน/โครงการ การบริการวิชาการแก่สังคมและพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับฐานข้อมูลปัญหาและความต้องการโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

5. มีการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ การบริการวิชาการแก่สังคมและพัฒนาท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

6. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ แบบมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย

7. สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล มาตราการมีส่วนร่วม ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู มาตรการการบริหารงาน ดังรูป

จากนั้นจะปรากฏเว็บเพจ มาตรการการบริหารงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และคลิกเลือกเมนู มาตราการมีส่วนร่วม ดังรูป

www.kpru.ac.th

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง คือ มาตรการส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


คำอธิบาย

คณะกรรมการได้ดำเนินการกำกับติดตาม การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานตามระบบและกลไก และมาตราการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางการป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข O44-5

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล มาตราการส่งเสริมความโปร่งใส ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู มาตรการการบริหารงาน ดังรูป

จากนั้นจะปรากฏเว็บเพจ มาตรการการบริหารงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และคลิกเลือกเมนู มาตราการส่งเสริมความโปร่งใส ดังรูป

www.kpru.ac.th

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต คือ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน


คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู มาตรการการบริหารงาน ดังรูป

จากนั้นจะปรากฏเว็บเพจ มาตรการการบริหารงาน และคลิกเลือกเมนู มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

www.kpru.ac.th

มาตรการป้องกันการรับสินบน คือ มาตรการป้องกันการรับสินบน จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงานเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการรับสินบน

หลักฐาน

ลำดับ รายการหลักฐาน
O46-1 ประกาศนโยบายด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่รับสินบน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ ปลอดจากทุจริตเชิงนโยบาย
O46-2 มาตรการป้องกันรับสินบน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
O46-3 เอกสารและภาพกิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับสินบน
O46-4 คู่มือการป้องกันการรับสินบน (ฉบับปรับปรุง 2562)
O46-5 เอกสารภาพถ่ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการรับสินบน ฉบับรวม
O46-6 จรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
O46-7 เอกสารการเผยแพร่ตัวอย่างการกระทำที่เข้าข่ายรับสินบน และการได้รับโทษทางกฎหมายสำหรับผู้ที่ให้หรือรับสินบนทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
O46-8 คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน
O46-9 รายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานป้องกันการรับสินบน
O46-10 รายงานการประชุมทบทวนและปรับปรุงกระบวนการป้องกันการรับสินบน

คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยมีการมาตรการป้องกันการรับสินบนซึ่งมีประเด็นหลักที่ประกอบด้วย แนวทางการป้องกันการรับสินบนสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย มาตรการในการป้องกันการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของบุคลากร และกลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน อธิการบดีสั่งการให้นํามาตรการดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมหาวิทยาลัยมีการดำเนินการ ดังนี้

1. อธิการประกาศนโยบายด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่รับสินบน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ ปลอดจากทุจริตเชิงนโยบาย

2. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

3. จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรเกี่ยวกับการรับสินบนและบทลงโทษทางกฎหมายสำหรับผู้ที่ให้หรือรับสินบน ในวันที่ 20 มีนาคม 2562

4. ปรับคู่มือการป้องกันการรับสินบน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินบน การรับสินบน และบทลงโทษเกี่ยวกับการรับสินบน และเผยแพร่ในรูปแบบเอกสาร และเผยแพร่เป็นไฟล์ PDF ผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

5. ประชาสัมพันธ์รณรงค์การปฏิบัติงานที่ปลอดจากการทุจริต ไม่เรียกรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่น การใช้อำนาจหน้าที่หรือตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ อาทิเช่น ป้ายประกาศ จอ LED เว็บแบนเนอร์ ฯลฯ

6. เผยแพร่ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู มาตรการการบริหารงาน ดังรูป

จากนั้นจะปรากฏเว็บเพจ มาตรการการบริหารงาน และคลิกเลือกเมนู มาตรการป้องกันการรับสินบน


7. เผยแพร่ จรรยาบรรณวิชาชีพ บทลงโทษทางกฎหมายสำหรับผู้ที่ให้หรือรับสินบน ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

8. เผยแพร่ตัวอย่างการกระทำที่เข้าข่ายรับสินบน และการได้รับโทษทางกฎหมายสำหรับผู้ที่ให้หรือรับสินบน ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่จาก Banner ประชาสัมพันธ์ งดให้งดรับสินบน ดังรูป

จากนั้นเมื่อคลิกจะปรากฏเว็บเพจ การป้องกันการรับสินบน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดังรูป


9. จัดทำช่องทางการร้องเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เสนอข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และหากมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนให้ใช้แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนของมหาวิทยาลัย

10. รายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานป้องกันการรับสินบนทุกสามเดือน ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และเผยแพร่ผลการประเมินให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

11. ประชุมทบทวนและปรับปรุงกระบวนการป้องกันการรับสินบน

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม คือ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/จ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม


คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล มาตรการการป้องกันการการขัดผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู มาตรการการบริหารงาน ดังรูป

จากนั้นจะปรากฏเว็บเพจ มาตรการการบริหารงาน และคลิกเลือกเมนู มาตรการการป้องกันการการขัดผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม


มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้ดำเนินการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมมาตั้งแต่ปี 2560 โดยเริ่มจากการกำหนดเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ ต่อมา ในปี 2561 ได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนไว้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของข้าราชการและบุคลากรทุกหน่วยงานงานและทุกระดับ ครอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยและในปี 2561-2562 ได้จัดให้มีการสร้างจิตสำนึกและการปฏิบัติงานการป้องกันขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และมีการกำหนดวิธีการป้องกันในประเด็น

การนำทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยใช้ในงานหรือกิจกรรมส่วนตัว

การจัดซื้อจัดจ้าง ที่เกี่ยวกับ การจัดหาวัสดุ เลือกเฉพาะห้างร้านที่เสนอผลประโยชน์ จัดหาวัสดุที่ไม่ได้คุณภาพแต่มีราคาแพงและจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบขั้นตอน การจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการที่ไม่เป็นไปตามจริง การเปิดบริษัท เพื่อค้าขายวัสดุครุภัณฑ์ให้กับหน่วยงานตัวเอง

การพิจารณาการเลื่อนขั้น ความดีความชอบที่มีอคติ และการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง

การใช้เวลาราชการไปทำประโยชน์ส่วนตน โดยมีกิจกรรมการดำเนินงานการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมที่ดำเนินงานไปแล้วได้แก่

การประเมินตนเองของคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการจรรยาบรรณ

การประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานดีเด่น โดย คณะกรรมการจรรยาบรรณ

จัดอบรมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตในองค์กร คณะกรรมการจรรยาบรรณ ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตในองค์กร และจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562

การตรวจติดตามการปฏิบัติโครงการของหน่วยงานต่างๆ โดยคณะกรรมตรวจสอบภายใน

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ คือ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ


คำอธิบาย

O48-1 มหาวิทยาลัยได้กำหนดมาตรการ แนวทาง และเป็นกลไกในการกำกับตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนการใช้และตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงาน

O48-2 มหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ที่มีอิสระในการทำงานเพื่อดำเนินการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมถึงประเด็นด้านการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง การควบคุมข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้รายงานสรุปผลต่อมหาวิทยาลัยฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีการเผยแพร่ข้อมูล มาตรการการใช้ดุลพินิจ ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยเข้าถึงได้ที่เมนู มาตรการการบริหารงาน ดังรูป

จากนั้นจะปรากฏเว็บเพจ มาตรการการบริหารงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และคลิกเลือกเมนู มาตรการการใช้ดุลพินิจ ดังรูป

www.kpru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

Tel. 055-706-555 | Fax. 055-706-518

จำนวนผู้เยี่ยมชม

5267